Βιοτεχνολογία στη Ρουμανία που στοχεύει στην παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και μεταδιδακτορικό επίπεδο σε θέματα που αφορούν τη βιοχημεία και τη βιοτεχνολογία.

Παράλληλα, αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων τους είναι η διεξαγωγή έρευνας αιχμής στους τομείς της Βιοχημείας, Βιολογίας, και Γενετικής, η ανάπτυξη νέας τεχνογνωσίας που αφορά στο σχεδιασμό και τις εφαρμογές στην υγεία, και τη βιοτεχνολογία, η παροχή υπηρεσιών και η μεταφορά τεχνογνωσίας σε δημόσια ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα, πανεπιστημιακούς φορείς και  βιομηχανίες.

Βιοτεχνολογία στη Τιμισοάρα

Βιοτεχνολογία στη Τιμισοάρα