Γεωπονική στη Ρουμανία, με σπουδές στα Πανεπιστήμια της Ρουμανίας που παρέχουν άρτια επιστημονική και εφαρμοσμένη γνώση για την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της φυτικής παραγωγής με την αειφορική και ολοκληρωμένη διάσταση και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας για την παραγωγή νέας γνώσης.
Γεωπονική στη Ρουμανία, σε Πανεπιστήμια που διαθέτουν ανοικτούς εργαστηριακούς χώρους, Πανεπιστημιακά αγροκτήματα, ανοικτά και θερμοκηπιακά –εξοπλισμένα εργαστήρια.

Γεωπονική στην Τιμισοάρα

Γεωπονική στην Τιμισοάρα